Archive for December 6th, 2014

LATIHAN SOAL UAS BAHASA JAWA KLS 7,8 DAN 9

SOAL HAL. 1 INI DIKERJAKAN DAN DIKUMPULKAN SETELAH TES!!!

Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki adhedhasar wacana atur-atur kang wus cumawis!

Kula nuwun, kula pun Nawang (ingkang atur-atur) kepareng matur kaliyan Ibu Larasati (ingkang dipunaturi), bilih sowan kula inggih menika, ingkang angka sepisan saperlu silaturahmi. Ingkang angka kalih, kula dipunutus Ibu kula, bilih panjenengan kaaturan rawuh wonten salemipun Ibu benjang dinten Setu sonten, surya kaping 6 September 2014, wanci/tabuh 16.00 WIK (sekawan sonten) saperlu arisan. Makaten atur kula, wonten kiranging trapsila saha subasita kula nyuwun agunging pangaksami. Kepareng kula lajeng nyuwun pamit. Nuwun. Pareng. Read the rest of this entry »

Categories
Links: